Kaymakamlık Hizmet Standardı Tablosu
 
T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

S.
No:
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
1.
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİ VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ YOLLARI
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Kira kontratı, (varsa)
3-Tapu Belgesi. vs..(varsa)
15 gün
 
2.
DERNEK LOKALİ (İÇKİSİZ/İÇKİLİ)
İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Yönetim kurulu kararının Fotokopisi,
2-Lokal iç Yönergesi
3-Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
4- Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği Muvafakat name,
5- Yapı kullanma (iskan) izin belgesi,(Bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge)
30 gün
 
3.
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
1-Matbu Başvuru Dilekçesi
2-Fatura,
3-Satış Fişi
4-Sözleşme ve varsa diğer belgeler
3 Ay
 
4.
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı Lisans Belgesi Fotokopisi
7- Kamera Faturası yada kameranın takıldığı yerin fotoğrafı ile çalıştığına dair Emniyet Tutanağı
(İzin Belgesi verilen iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir)
15 Gün
 
5.
“APOSTİLLE” TASDİK ŞERHİ
İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan Resmi Belgeler ve Noter tasdikli belgelerin İmza tasdik İşlemi
10 Dakika
 
6.
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ DÜZENLENMESİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi
(Yurtdışı Bakım Belgesi doldurulup Nüfus Müdürlüğünden alınan Vukuatlı Nüfus Kaydı ile birlikte Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde imzalatılacaktır.)
10 Dakika
 
7.
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
1- Başvuru Dilekçesi
30 Gün
 
8.
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE (MUHTAÇLIK KARARI)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
15 Gün
 
9.
4341 SAYILI MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİNİN SAĞLANMASI (MUHTAÇLIK KARARI)
1-Başvuru Dilekçesi,
2- Başvuru Formu,
2-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge, 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
15 Gün
 
10.
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
1- Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe,
(Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.)
30 gün
 
11.
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİ YAPILAN MÜRACAATLAR
1- Bilgi Edinme başvuru Formu veya Online Başvuru (Matbu Dilekçe Kaymakamlıktan temin edilebilir)
Not: (Cevap süresi 15 iş günüdür, bilginin başka kurumu ilgilendirmesi halinde süre 30 iş günüdür)
15 İş günü
 
12.
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KARAR
1-Şikayet Dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı; Adresi, ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum bulunur, İsimsiz dilekçeler işleme konulmaz)
30 + 15 Gün
 
13.
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde bir üst makama sunulur.)
2-Disiplin Cezası Kararı
3-Disiplin Cezası Kararı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
30 Gün
 
14.
KÖY SINIRLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Köylerde ihtiyar heyeti kararı ve krokisi
15 Gün
 
15.
GÖREV BELGESİ MÜRACAATI
1-Görev Belgesi Talep Dilekçesi
10 Dakika
 
16.
MUHTAR İZİN MÜRACAATLARI
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
(İzine ayrılan muhtara 1. Azası vekalet etmesi asıldır.)
15 Dakika
 
17.
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
3-Mühür Berat Resmi Mühür Yönetmeliği'nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu.
1 Ay
 
18.
KÖY BÜTÇELERİ TASDİKİ
1-Köy Bütçesi ve Kesin Hesap Cetveli (2’şer Nüsha düzenlenir)
(Muhtarlar tarafından hazırlatılarak Köy meclisince onaylandıktan sonra Kasım Ayının sonuna kadar Kaymakamlığa onay için teslim edilecektir.)
7 Gün
 
19.
CİMER  BAŞVURULARI
1-Başvuru Dilekçesi ( Alo 150 hattı aranarak veya aşağıdaki internet adresi kullanılarak müracaatta bulunulur.
15 Gün
 
20.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE TAHKİKAT
(ECRİMİSİL VE TAHLİYE)
1-İlgili Kurumun Talep Yazısı
2-Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
3-Kira Sözleşmesi ve Diğer Her Türlü Bilgi ve Belgeler
15 Gün
 
21.
RESMİ İLAN
1-Kurumların Talep Yazısı,
2-İlan Metni
15 Dakika
 
22.
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
1- Dilekçe
15 Gün
 
BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİZSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YA DA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ.
 
 
 
 
İLK MÜRACAAT YERİ :                                                                                                     İKİNCİ MÜRACAAT YERİ :
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                                                                                                       KAYMAKAM
İSİM :Recep BAYRAKTAR                                                                                                   İSİM       : Ender Faruk UZUNOĞLU
UNVAN : Yazı İşleri Müdürü                                                                                                 UNVAN : Kaymakam
     
   
ADRES : Gökçeada Kaymakamlığı         
TELEFON : 0286 887 31 43  FAKS: 0286 887 30 04