TEPEKÖY ÇINARALTI 
 
 
Te­pe­köy’e gi­der­ken kö­ye sap­ma­yıp yo­la sağ­dan de­vam eder­se­niz ta­ri­hi bir çı­nar ağa­cı­nın ol­du­ğu pik­nik ala­nı­na ula­şır­sı­nız. Bir te­pe üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu için sı­cak yaz gün­le­rin­de bi­le bu­nal­ma­dan va­kit ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz, manzarasıyla büyüleneceğiniz bir yer bu­ra­sı!

625 ya­şın­da­ki çı­nar ağa­cı­nın ya­şın­dan ve ko­ca­man dal­la­rın­dan et­ki­len­me­mek müm­kün de­ğil. Ağaç­lar­la ko­nuş­ma­nın di­li­ni çö­zen­le­ri uzun bir soh­bet bek­li­yor bu­ra­da. Ağa­cın di­bin­de ta­ri­hi bir çeş­me bu­lu­nu­yor. O da ağaç­la bir­lik­te tel ör­gü için­de şim­di. Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lı­ğı, bu­ra­dan çı­kan mem­ba su­yu için ye­ni bir çeş­me yap­mış ve et­ra­fı pik­nik ala­nı ola­rak dü­zen­le­miş. 

Çı­nar ağa­cı­nı ar­ka­nı­za alıp de­ni­ze doğ­ru yü­rüdüğünüzde ön­ce tüm ih­ti­şa­mıy­la Se­ma­di­rek Ada­sı, son­ra ye­şil bir va­di ve uçsuz bucaksız Ege Denizi be­li­ri­yor. Ye­şil ve ma­vi­den olu­şan et­ki­le­yi­ci bir tab­lo gibi manzara… 

Bu­ra­da es­ki jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­nun ar­tık kul­la­nıl­ma­yan bi­na­sı bu­lu­nu­yor. Onun et­ra­fın­da­ki tah­ta ma­sa­lar­da de­niz man­za­ra­sı­na kar­şı otu­rup pik­nik yap­ma­nın key­fi­ne do­yum ol­mu­yor. Çı­na­ral­tı­'na tedarikli gitmenizde fayda var, çün­kü muhtemelen plan­la­dı­ğı­nız­dan da­ha çok va­kit ge­çir­mek is­te­ye­ceksiniz!

Etrafta dolaşan keçiler evcilleşmiş gibi yanınıza sokuluyor. Korkmayın zararsızlar, tek istedikleri siz de olduğundan nedense çok emin oldukları yiyecekler. Yıllardır çalı çırpıyla beslenen bir keçiyi elma yerken seyretmelisiniz. Sanki dünyanın en lezzetli yiyeceği onun için...

Tabelada yazılı bilgiye göre Gökçeada'da anıt niteliğinde koruma altına alınan 6 çınar ağacı belirlenmiş. En yaşlışı burada bulunanı. Diğerleri yaşları 400-175 arasında olmak üzere, Çınarlı (merkez), Eski Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy'de.